1.اگر انحراف استاندارد نمره درس سنجش و اندازه گيري 5/1 باشد،واريانس نمرات را تعين كنيد؟

الف.5/1           *ب.52/2        ج.5/1           د.  0

2.كدام يك ارزشيابيهاي زير از نوع مقايسه اي است.

الف.ورودي          ب.تكويني           ج.پاياني           *د.هنجاري

3..كدام يك از قابليتهاي زير با پرتاب توپ سافت بال يا مديسنبال اندازه گيري مي شود.

*الف.توان        ب.قدرت عضلاني         ج.سرعت عضلاني       د.سرعت عكس العمل

4.چنانچه بخواهيم نمودار ستون داده هاي جدول سئوال يك را ترسيم كنيم به كدام دسته داده ها نياز داريم.

الف.ستون داده هاي مياي و نقاط درصدي

*ب.ستون حدود طبقات و فراواني

ج.دامنه تغييرات و فاصله طبقات

د.ستون فراواني مطلق و فراواني تجسمي

5.چنانچه بخواهيد ميزان وقوع صدمات ورزشي در سه رشته واليبال بسكتبال وفوتبال را با يكديگر مقايسه و درك سريعتري را به خواننده القاء كنيد بهره گيري از كدام ابزار آماري زير را توصيه مي كنيد؟

*الف .نمودار دايره اي       ب.جدول توزيع فراواني       ج.نمودار دايره اي         د.نمودار چند ضلعي

6.بالاترين حجم اكسيژن مصرفي معادل 94 ميلي ليتر به ازاي هر كيلو گره وزن بدن در دقيقه در مردان ورزشكار در چه رشته ورزشي به دست آمده است؟

الف.دوي ماراتون       *ب.اسكي صحرا نوردي        ج.قايقراني كاياك        د.دوي 000/10 متر

 

 

 

7.8.نمره اي كه داراي ميانگين صفر و انحراف استاندارد يك است را .....................مي نامند.

الف .                                                                   ب.نمره Z

ج.                                                                        د.

9.هدف از ارزيابي تركيب بدني تعيين ................شخص است.

الف.تندرستي         ب.در صد عضلات             *ج.وزن مطلوب          د.اندازه اندامهاي بدن

10.در كدام يك از نورمهاي زير موقعيت نسبي فرد در يك گروه با نشا ن دادن فاصله نمره او از ميانگين نمرات مشخص مي شود.

الف.نورمهاي كلاسي                            ب.هنجارهاي نسبي         

*ج.نمرات استاندارد                             د.هنجارهاي در صدي

11.آزمونهاي پايه پيشرفت ورزشي ويژه دانشجويان كه اولين بار در سال 1907 در دانشگاه كلمبيا معرفي شد شامل چه موادي بود.

الف.دويدنها ،پرتاب كردنهاو پريدنها              *ب.اطلاعات عمومي در مورد آمادگيهاي                                                                          بدني،مكانيك بدن و شنا

ج.دويدن،پرش ارتفاع و بالا رفتن از طناب        د.ارزيابي و تدريس و تعليم بهتر دانشجويان

 

12.اگر ميانگين 10 ركورد ورزشي 10 باشد و مجموع مجذورات انحراف داده ها از ميانگين برابر 250 باشد نمره استاندارد ركورد 20 چقدر است؟

الف – 5/0      ب – صفر       ج – 1-           üد – 2

 

13.زمان واكنش بين دريافت محرك تا آغاز حركت چه نام دارد.

الف.سرعت عمل                                 ب.سعت عمل+سرعت عكس العمل                                                   *ج.سرعت عكس العمل                        د.سرعت حركت

14.آزموني كه موفقيت افراد را در تحصيل تعيين مي كند ،داراي كدام يك از ويژگيهاي زير مي باشد.

الف.اعتبار             ب.روايي سازه              *ج.روايي پيش بيني              د.روايي محتوي

15.اگر در يك كلاس مقدار ميانگين ميانه و نما برابر باشد.

الف.جامعه طبيعي بوده و پراكندگي نمرات 2 است.

ب.جامعه طبيعي بوده و پراكندگي نمرات صفر مي باشد.

*ج.جامعه طبيعي مي باشد.

د.جامعه طبيعي بوده و پراكندگي نمرات 3 مي باشد.

16.اين جمله (بين دو صفت ضريب همبستگي صفر است)يعني چه.

الف.بين دو صفت همبستگي معكوس وجود دارد.

*ب.دو صفت مستقل از يكديگر ند.

ج.دو صفت با هم همبستگي غير خطا دارند.

د.دو صفت با هم همبستگي مستقيم دارند.

17.نمره اي كه داراي ميانگين صفر و انحراف استاندارديك است را ........... مي نامند.

الف. نمره رتبه اي              ب.نمره خام                *ج. نمرهZ           د.نمره T

18. ميانگين اعداد زوج بين يك تا (99)چند است.

الف.49                      *ب.50                  ج.5/49                     د.5/50

.كوتاه شدن عضله هنگام انقباض را چه نوع انقباضي مي نامند.

الف.ايزوتونيك              *ب.كانسنتريك                ج.ايزو متريك                 د.اكسنتريك

19.اگر فردي در يك آزمون سرعت ،دوي 45 متر را در 9ثانيه بدود و يك ماه بعد مجددا"اين مسافت را در8 ثانيه بدود با انجام ارزشيابي نسبي تعيين كنيد پيشرفت او چگونه بوده است.

الف.پيشرفت منفي داشته باشد.                       ب.با اين اطلاعات پيشرفت قابل مقايسه نيست.

*ج.پيشرفت مثبت داشته است.                       د.20 درصد پيشرفت داشته است.

20.ميانگين نمرات آزمون دراز و نشست (44)و انحراف استاندارد آنها (4)بوده است ،اگر قصد داشته باشيم كساني را كه يك واحد استاندارد بالاتر از ميانگين هستند براي مسابقه آمادگي انتخاب نماييم حداقل ركورد انتخابي را تعيين كنيد.

*الف.48                   ب.44                       ج.46                     د.60

21.در رسم نمودار توزيع فراواني تجمعي،بر روي محور X  چه مقاديري را ثبت مي كنيم.

الف.فراواني تجمعي                                  ب.فراواني مطلق                   

ج.حدود مياني                                       *د.حدود بالايي طبقات

22.كدام يك از تعاريف زير ،تعريف سرعت عكس العمل است.

*الف.حداقل فاصله بين محرك و پاسخ               ب.حداقل زماني بين شروع حركت و پايان آن

ج.حداقل فاصله بين پاسخ و شروع حركت           د.حداقل زمان لازم براي انجام حركت

23.در يك گروه از دانشجويان پس از انجام آزمون پرش جفت زيگزاگ داده هاي زير بدست آمده است انحراف استاندارد آنها را محاسبه كنيد.

                              82،81،80،79،78

*الف.41/1                  ب.21/2              ج.71/1             د.16/2

24.كاربرد ديناميكي در اندازه گيري كدام مورد زير است؟ص71

الف.قدرت پويا          *ب.قدرت ايستا             ج.توان عضلاني           د.استقامت عضلاني

25  .شاخص تمايل مركزي عبارتند از:

الف. واريانس، نمرهz، انحراف معيار              ب. دامنه، انحراف معيار، واريانس

ج. نمرهT ،نمرهZ، واريانس                üد. نما، ميانه، ميانگين

26.كدام يك از ضريب همبستگي هاي زير قويتر است.

الف. 86/0                ب. 698+        ج. 98/0                  üد.1-

27.در محاسبه كار انجام شده در پرش طول جفتي كدام يك از شاخص‎هاي زير اندازه‎گيري مي‎شود؟

الف- قدرت عضلاني                                  ب- استقامت عضلاني            

üج- نيروي عضلاني                                د- سرعت عضلاني

28.كداميك از ارزشيابي هاي زير به منظور بررسي ميزان آموخته هاي قبلي افراد بكار مي رود؟

üالف – ارزشيابي ورودي       ب – ارزشيابي مرحله اي         ج – ارزشيابي پاياني    د – ارزشيابي كلي

29.در بررسي همبستگي بين قد دانشجويان تربيت بدني و ميزان موفقيت آنها در درس بسكتبال ميزان ضريب همبستگي 90/.. بوده است،مي توان گفت :

*الف.قد براي موفقيت در بسكتبال روايي پيش بيني دارد.

ب.موفقيت در بسكتبال براي قد ،روايي پيش بيني دارد.

ج.اگر دانشجويان تلاش كنند تا قد آنها بلندتر شود،آنگاه موفقيت آنها در بسكتبال هم بيشتر خواهد شد.

د.بين قد و موفقيت در بسكتبال همبستگي كامل وجود دارد.

30.كدام جمله صحيح است.

الف.ارزشيابي ارتباطي با اندازه گيري ندارد.

*ب.اندازه گيري ،بدون ارزشيابي فاقد ارزش است.

ج.اندازه گيري ،ارتباطي با ارزشيابي ندارد.

د.ارزشيابي ،بدون اندازه گيري فاقد ارزش است.

 

.براي اندازه گيري ...............از دستگاه فلكسومتر استفاده مي شود

 الف .دامنه حركتي مفاصل 

 

نمره T چهار دانشجو به ترتيب 85 ، 55 ، صفر و 30 مي باشد نمرات Z آنها به ترتيب برابر است با ..........

الف – 5/8، 5/5، صفر، 3                 ب – 5/3 ، 5/0، صفر، 2-

üج – 5/3، 5/0 ، 5- ، 2-                د – 5/3 ، 5/0 ، صفر،

نوشته شده توسط دکتر فراهانی در ساعت 21 | لینک  |